Majątkowe

OC działalności

Finansowe

Transportowe

Ubezpieczenie flot pojazdów

Ubezpieczenia Grupowe

Ubezpieczenie Finansowe

Ubezpieczenia finansowe stabilizują i zabezpieczają płynność finansową firmy. Ich cechą charakterystyczną jest niematerialny przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczenia finansowe chronią przedsiębiorstwa angażujące się w określony rodzaj transakcji generujących ryzyko strat finansowych. Ubezpieczenia finansowe zapewniają ochronę ubezpieczeniową, w sytuacjach gdy partner biznesowy przedsiębiorstwa nie dotrzyma swoich obietnic związanych z płatnością albo jakością usługi lub towaru. Korzystające z ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwo uniknie znaczących strat.

Aby kompleksowo zadbać o interes przedsiębiorstwa należy dopasować rozwiązania, które pozwolą na jego stabilne funkcjonowanie zarówno w okresie pomyślnej koniunktury jak i kryzysu. Programy ubezpieczeń finansowych pozwalają uodpornić przedsiębiorstwo na niewypłacalność kontrahentów, natomiast gwarancje ubezpieczeniowe uwiarygadniają je wobec kontrahentów i umożliwiają realizację kontraktów.

Na polskim rynku ubezpieczeń najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczeń finansowych są gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia należności.

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm, umożliwiają realizację wielu kontraktów w jednym czasie, poprawią płynność finansową, poprawią wiarygodność wobec przyszłych kontrahentów bez konieczności angażowania własnych środków pieniężnych.

 • Gwarancje zapłaty wadium
  Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z możliwych form wniesienia wadium w przetargu. Wystawiając tę gwarancję, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego określonej w gwarancji sumy pieniężnej. Wypłata zostaje zrealizowana w przypadkach spełnienia przesłanek zatrzymania wadium określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminie, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie przetargowe.
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
  Gwarancje należytego wykonania kontraktu są instrumentami zapewniającymi wiarygodność Wykonawców. Jest to forma zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na Wykonawcy, a w szczególności zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań Zamawiającego.
 • Gwarancje należytego usunięcia wad i usterek
  Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek zapewnia Zamawiającemu rekompensatę strat w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wykonanym dziele. Gwarancja ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca realizujący zlecenie przestanie istnieć na rynku. W takiej sytuacji to właśnie Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia bądź naprawienia wad.
 • Gwarancje zwrotu zaliczki
  Gwarancja zwrotu zaliczki to gwarancja zabezpieczająca kwotę, którą Zamawiający przekazuje Wykonawcy na poczet wykonania kontraktu. Ryzykiem dla wpłacającego jest niewłaściwe wykorzystanie przekazanej kwoty lub brak możliwości jej zwrotu w przypadku niewykonania zobowiązania np. na skutek bankructwa Wykonawcy.

Ubezpieczenie Należności Handlowych (Ubezpieczenie Kredytu Kupieckiego)

Ubezpieczenie należności to ochrona należności handlowych płatnych w kredycie kupieckim przed ryzykiem nieotrzymania płatności od Kontrahenta.

Przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę  w odroczonym terminie płatności nie ma pewności, że otrzyma od Odbiorcy pieniądze za ten towar czy usługę, zgodnie z wystawioną fakturą. To ryzyko jest przejmowane przez Ubezpieczyciela kredytu kupieckiego, który w takiej sytuacji zrekompensuje Przedsiębiorcy straty wypłacając odszkodowanie.

Skontaktuj się z nami
Dział Ubezpieczeń Dla Biznesu
505 242 920
bastionbroker1@amj.pl